Listings in ဆေးရုံများ (ပြည်ပ)

Showing 12 of 24 results
အမှတ် ဘလောက်-၄၊ယူနစ်-၁၃၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-402767681, 09-43030327
အမှတ် ၁၄၂၊ (၇၈)လမ်း၊ (၃၈)အေလမ်း နှင့် (၃၈)ဘီလမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊ ၊
09-752818542, 09-762018542
အမှတ် ၅၇၊ ၇၂လမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊ ၊
09-43099994, 09-977499994, 09-977433334
အမှတ် ဂျီ/၀၁၉၊ မြေညီထပ်၊ ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာ၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
09-43166931, 09-973669428, 09-953009778
အမှတ် ၃၊ (၃၀)လမ်း၊ ရရလမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
02-4064956, 02-4072985, 09-5409939
အမှတ် ၁၀၇၊ (၃၀)လမ်း၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊ ၊
09-782777799, 02-4074208
အမှတ် ဘလောက်-၄၊ ယူနစ်-၁၅၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-793066667, 09-43066667
အမှတ် အေ-၃၁၃၊ ၇၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
09-2008091, 09-792008091
အမှတ် ၆၈၃၊ ၃၅လမ်း၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ စကြာနွယ်စဉ်၊ ၊
09-2000298, 09-798995636
အမှတ် အေ-၁၄/ဂျီ၊ ရရလမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
09-975205570, 09-796231281, 09-964222469
1 2