Listings in ဂက်စကတ်လုပ်ငန်း

Showing 12 of 20 results
အမှတ် ပပ-၁၉/၄၊ ၆၄လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402534269, 09-798725339
အမှတ် ၁၉၅၊ ၈၁လမ်း၊ (၁၉)လမ်းနှင့် (၂၀)လမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊ ၊
09-2013232, 09-962013232
၈၁လမ်း၊ (၁၃)လမ်းနှင့် (၁၄)လမ်းကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊ ၊
09-33013923, 09-402603930
(၁၉)လမ်း၊ ၈၉လမ်းနှင့် ၉ဝလမ်းကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊ ၊
09-402559594
အမှတ် ၅၃၀၊ ၈၂လမ်း၊ (၃၇)လမ်းနှင့် (၃၈)လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊ ၊
09-43090098
အမှတ် နန-၂၀/၄၆၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-797765924, 09-401512249
(၃၇)လမ်း၊ ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊ စကြာနွယ်စဉ်၊ ၊
09-402616932
အမှတ် နန-၂၀/၆၀၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402716196, 09-770121183
အမှတ် ပပ-၁၇/၁၊ ၆၂လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402641103, 09-797774113
အမှတ် နန-၁၅/၁၊ (၆၁)လမ်း၊ စံပြလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-256250951, 09-797758308, 09-449152989
အမှတ် နန-၁၉/၆၄၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ ပိတောက်လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-2028728, 09-782028728, 09-972028728
အမှတ် ပပ-၂၁/၃၁၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-256028728, 09-2028728, 09-441028728
1 2