Listings in ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (ပြည်ပ)

Showing 7 of 7 results
(၃၀)လမ်း၊ ၆၄လမ်းနှင့် ၆၅လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊ ၊
09-891000950, 09-891000960, 09-444029882, 09-799450998
၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊ ၊
09-975026005, 09-974162001
အမှတ် ၇၊ (၃၇)လမ်း၊ (၇၈)လမ်းနှင့် ၇၉လမ်းကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊ ၊
09-450015418, 09-788300222
အမှတ် ၃၂၆၊ ၆၂လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊ ၊
09-420099928, 09-953711989
အမှတ် ၁၅၁၊ (၂၈)လမ်း၊ ၇၆လမ်းနှင့် ရရလမ်းကြား၊ ဟေမာဇလ၊ ၊
02-4031154, 02-4039633
အမှတ် ၂၃၁၊ ၆၃လမ်း၊ (၂၆)လမ်းနှင့် (၂၇)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊ ၊
09-2057010, 09-953300033, 09-43014604