Listings in ပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

Showing 12 of 14 results
အမှတ် ၅၁၆၊ ၈၂လမ်း၊ (၃၇)လမ်းနှင့် (၃၈)လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊ ၊
09-964430399, 09-964430499
အမှတ် ဘလောက်-၅၊ ယူနစ်-၉၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-954546688, 09-954586688
အမှတ် ၁၆/၉၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မြသီတာလမ်း၊ မဟာဇေယျဘုံ၊ ၊
09-266932255, 09-954406161, 09-254406161
အမှတ် ၈၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ (၆၁)လမ်းနှင့် ၆၂လမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊ ၊
09-255568951, 09-255568952
(၃၁)လမ်း၊ ၈ရလမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အရှေ့၊ ၊
09-698264319, 09-2012700
အမှတ် ပပ-၅၆/၄၉/၃၂၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-43011749, 09-797411724
အမှတ် ဘလောက်-၅၊ ယူနစ်-၁၀၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-777707051, 09-762345777
အမှတ် ဘလောက်-၇၊ယူနစ်-၅၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-454555451, 09-775554594
(၂၆)လမ်း၊ ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊ ၊
09-409000105, 09-409000106
အမှတ် ၃၄၊ ၇၆လမ်း၊ (၃၆)လမ်း နှင့် (၃၇)လမ်း ကြား၊ စကြာနွယ်စဉ်၊ ၊
09-250159340, 09-791027798
ရုံ-MaMa-15/27၊ ယုဇနလမ်း၊ (၅၇)လမ်းနှင့် ၅၈လမ်းကြား၊ မြရည်နန္ဒာတန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာ၊ မြရည်နန္ဒာ၊ ၊
09-423370423, 09-798708750
1 2