Listings in ကွန်ပျူတာ နည်းစနစ်ဝန်ဆောင်မှု

Showing 8 of 8 results
အမှတ် ဂ-၃၉၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြောက်၊ ၊
09-768841828, 09-768841829, 09-768841830
အမှတ် ဒီ-၁၀၆၊ ပထမထပ်၊ ရွှေဖြူပလာဇာ၊ ၊
09-964560680, 09-964560066
အမှတ် ၂၆၉၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၄လမ်းနှင့် ၈၅လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
09-797532968, 09-777744938
အမှတ် ၂၀၁၊ ဒုတိယထပ်၊ (၃၉)လမ်း၊ ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊ ရာဇာစီးပွားရေးစင်တာ၊ မဟာနွယ်စဉ်၊ ၊
09-797136613, 09-772519761
၆၉လမ်း၊ (၃၈)လမ်းနှင့် (၃၉)လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊ ၊
09-795190033, 09-456581245
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ ကြိုးတန်း(၁)လမ်း၊ ဟေမမာလာတောင်၊ ၊
09-267694860, 09-442629962