Listings in ကားရှော့ဘားနှင့် လေးအမျိုးမျိုး

Showing 12 of 68 results
အမှတ် နန-၁၈/၅၂၊ ပိတောက်လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-259006653
ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ (၅၂)လမ်းနှင့် (၅၃)လမ်းကြား၊ အောင်ပင်လယ်၊ ၊
09-33160033, 09-33312366
အမှတ် ၇၃၊ ရုံ-၄၊ သီရိမာလာကားပစ္စည်းဈေး၊ သီရိမာလာအနောက်၊ ၊
09-43106585, 09-964006585
အမှတ် ပပ-၅/၂၅၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ သစ္စာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-441054401, 09-776665774
အမှတ် နန-၁၉/၄၊ ၆၅လမ်း၊ စံပြလမ်းနှင့် (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-420787765, 09-974944156
အမှတ် နန-၅/၂၀၊ ဂန္ဓမာလမ်း၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-401674120, 09-401526322
အမှတ် ပပ-၄/၇၉၊ ၆ရလမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-91058359, 09-441058359
အမှတ် ဓဓ-၁၄/၄၃၊ ရတနာလမ်း၊ (၆၀)လမ်းနှင့် (၆၁)လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402502160, 09-91035602, 09-441035602
အမှတ် နန-၂၀/၁၅၊ ၆၆လမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း) ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-259096427
(၃၆)လမ်း၊ ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊ ၊
09-403714148, 09-788119315
အမှတ် နန-၅/၄၆၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402581757, 09-258582370
1 2 3 4 5 6