Listings in ကားအိပ်ဇောလုပ်ငန်း

Showing 12 of 39 results
၃၅လမ်း၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊ ၊
09-402536243, 09-798786408
အမှတ် ပပ-၇/၂၈၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ငုဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-43100467
အမှတ် ဓဓ-၁၉/၁၄၊ (၁၃၂)လမ်း (မင်္ဂလာလမ်း)၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402646198, 09-793550145
အမှတ် ပပ-၁၂/၃၅၊ ၆ဝအေလမ်း နှင့် ၆ဝဘီလမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-2015065, 09-441001805
အမှတ် ပပ-၆/၇၃၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402708947, 09-797337837
အမှတ် ၄၇/၄၀၊ ၁၅လမ်း နှင့် ၁၆လမ်း ကြား၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊ ၊
02-4022688, 09-91007541
အမှတ် ၃၃၄၊ ၈၃လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊ ၊
09-790331525, 09-786812891
၈ဝလမ်း၊ (၇)လမ်းနှင့် ၈လမ်းကြား၊ အမရဌာနီအရှေ့၊ ၊
09-770352205
အမှတ် နန-၁၅/၆၉၊ ၆ဝဘီလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ သပြေလမ်း၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402531348
အမှတ် နန-၂၀/၆၇၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ စံပြလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-402616722, 09-402631584
1 2 3 4