၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး