အမှတ် ဘီ (၁၇၁/၁၇၂/၁၇၃/၁၇၄)၊ ပုဇွန်တောင်စက်မှုလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
1980 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္လာၿပီး Central မွ အရည္အေသြးမွီ စိတ္ခ်ရတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို လက္လီ၊ လက္ကား ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Products and Services

  • Motor Wire Hoist, Motor Wire Hoist with Trolley
  • Motor Chain Block, Lifting Sling
  • အထိုင္ဝင့္၊ နံရံကပ္ဝင့္၊ သံထည္ပစၥည္းမသံလိုက္တံုး၊ လက္လွည့္ဝင့္၊ သက္ကယ္ခ်ိတ္၊ ခါးပတ္၊ တာဝါရစ္ခ်က္၊ ေဖာရက္စတာ၊ သက္ကယ္ဘူး၊ ႀကိဳးတင္းရစ္ခ်က္၊ လိုင္းပိုက္၊ ပါးစပ္၊ ပါဝါပူလာ၊ စတီးႀကိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး (ဘိုးပိုင္ႀကိဳး၊ ကရိန္းႀကိဳး၊ ဓာတ္ေလွကားႀကိဳး)၊ သံကြင္း၊ မကြင္း၊ ျပတ္ကြင္း၊ စတီးဆံုလည္၊ သံဆံုလည္၊ ေက်ာက္ဆူးႏွင့္ ဆက္စပ္သံုးပစၥည္းမ်ား

Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • Construction Materialsေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • Construction & Contractor Equipment & Suppliesေဆာက္လုပ္ေရး၊ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား
  • Crane Hiresကရိန္းအငွား