အမှတ် ၇၈၊ ၉ထပ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
Founded in 1986 by family business and then transform into Private Company Limited ( PAT., LTD ) in 2003 under the name of ASIA HARDWARE & TOOLS. After corporate PAT., LTD, that business is divided into two companies, Asia Hardware & Tools & New Light World Co., Ltd. We started to import through New Light World Co., Ltd and sell hardware & tools. Today we are distributed to the whole country that many kind of tools which can use at various kinds of work environment such as Contruction, Industrial, Carpentry, Car workshop and etc.

Categories

  • ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ လမ္းယာဥ္ေၾကာေဘးကင္းမႈ ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ သေဘၤာသား အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား